Türkiye'nin Nüfusu

Kalp hastalıklarında ölen kişi sayısı(2017)

Meme kanseri yeni tanı(2017)

Rahim ağzı kanseri yeni tanı(2017)

Etkinlikler ve haberler

Meme Kanseri Bilgilendirme Eğitimi
15 Ocak 2019 Saat 20:00 Belediye konferans salonu
Katılmak için Tıklayın

Destek Grup Toplantısı
26 Ocak 2019 20:00 KronikS Ofis.
Katılmak için Tıklayın

Rahim ağzı kanseri bilgilendirme eğitimi: 5 Şubat 2019 20:00 KronikS Ofis.
Katılmak için Tıklayın

Hakk?m?zda

KronikS bir Sekoya Telekom?nikasyon, Medikal, ?? ve D?? Ticaret Ltd. Markas? olup firman?n sa?l?k ?r?n ve hizmetleri ile ilgili alan?n? tan?mlar.

Hekimin zor olan i?ini kolayla?t?racak, zaman kazand?racak, hastaya ay?rabildi?i zaman ve hizmet kalitesini artt?rmas?na yard?mc? olabilecek ??z?mleri sunmak ve kullan?labilir hale getirmek. Hastalar?n sa?l???na daha k?sa s?rede kavu?mas?n? sa?layacak, hastal???n tekrar?n? engelleyebilecek ??z?mleri eri?ilebilir k?lmak.

Sa?l?k teknolojileri alan?nda, d?nyadaki yeni geli?meleri takip ederek, kalitesi onaylanm??, akademik ?al??malar? yap?lm??, hasta i?in etkinli?i ispatlanm?? ?r?nleri bulup, geli?tirip, ?retip T?rk Hekimlerinin ve T?rk halk?n?n hizmetine sunmak

  • ??nk? biz yapt???m?z i?i a?kla yap?yoruz.
  • ??nk? i?inizden biriyiz.
  • ??nk? biz, kendimizin veya yak?n?m?z?n kullanmayaca?? ??z?m? size sunmay?z.

Bizi ?yi Yapan Nedir ?

?nemsiyoruz

Bizim felsefemizde ?nce insan geliyor. ?mkan ve b?lge ay?rt etmeksizin her bireyin e?it sa?l?k hizmetinden yararlanmas? gerekti?ine inan?yoruz. Hedeflerimiz idealisttik ancak y?ntemlerimiz profesyonel.

Kalite Y?netim Politikam?z

Bir i?letmenin uzun soluklu olabilmesi ve rekabet d?nyas?nda varl???n? koruyabilmesi i?in kalite y?netim s?re?lerinin vaz ge?ilmez oldu?unun bilincindeyiz. Dolay?s?yla i?letmemizdeki t?m s?re?leri kalite y?netim politikalar? ?er?evesinde y?r?t?yoruz.

Ge?mi?imiz

Y?netim kadromuz sa?l?k sekt?r?ne y?llar?n? vermi? ?ok de?erli bireylerden olu?uyor. Deneyimleri nedeniyle uluslararas? panel ve konferanslara ?a??r?lan bu ki?iler kendini halk?n hizmetine adam??t?r.

Parayla ?li?kimiz

Biliyoruz ki k???k hesaplarla b?y?k kay?plar yan yanad?r. Tek seferlik b?y?k i?ler yap?p ?ok paralar kazanmak mant??? bize g?re de?il ve yine biliyoruz ki ?r?n ve hizmetten memnun olan m??teri her zaman bizim do?al tan?t?mc?lar?m?zd?r

Y?NET?M

Rezzan T?rko?lu

Biyolog (C.E.O )

23 y?ld?r sa?l?k sekt?r?nde ?al??makta olan Rezzan T?rko?lu biyoloji b?l?m? mezunudur. Diyagnostik alan? ile ba?lay?p, telet?p alan?nda devam etmi?,15.000 ?st? ?al??an? olan sa?l?k kurumlar?nda y?neticilik, global teknoloji firmalar?na dan??manl?k yapm??t?r . Ancak hepsinden ?nemlisi kendisi de biz Amazon olan T?rko?lu, te?his ald??? tarihten beri de birikim ve deneyimini onkoloji alan?nda de?erlendirmeye karar vermi? ve hala bu alanda faaliyetlerine devam etmektedir. Destek gruplar?na liderlik de yapan T?rko?lu ileri derecede ?ngilizce ve ?talyanca bilmektedir.

?zg?r ?rnek

C.F.O

?ktisadi ?dari Bilimler fak?ltesinin ard?ndan Lojistik Y?netimi y?ksek lisans? yapan ?zg?r ?rnek telekom sekt?r?nde alt yap? ?r?n ve hizmetleri konusunda 20 y?ldan fazla ?al??m??,fabrikalar kurmu?,y?ksek hacimli cirolar? ustal?kla y?netmi?tir. Global GSM Operat?rleri i? ve ??z?m ortakl?klar? yapm??,uluslar aras? projelere imza atm?? i?letmeler kurmu? ve y?netmi?tir. Kroniksin t?m finansal s?re?leri kendisinin y?netimindedir.

Eray Ba?aran

C.T.O.

?ift fak?lte mezunu olan Eray C.Ba?aran i?letme ve End?stri M?hendisli?i okumu?tur. 14 y?ll?k i? hayat?nda Holdinglerde C seviye y?netici olarak ?al??m??, g?rev ald??? i?letmelerin t?m teknik s?re?lerini y?netmi?, prosed?rlerini yazm??, teknolojik d?n???mlerini sa?lam??t?r. KronikS'in teknik s?re?lerinden sorumlu olan Ba?aran ?ngilizce ve Almanca olma ?zere ?ift yabanc? dil bilmektedir.

Av. ?brahim Y?ld?r?m Ate?

Hukuk Kurulu Ba?kan?

Uluslararas? ?li?kiler ve Hukuk Fak?ltesi olmak ?zere iki fak?lte mezunu olan Ate? halen ?zel hukuk alan?nda y?ksek lisans yapmaktad?r. ?ok uluslu projelerde g?rev alm??, kanser hastal?klar?na y?nelik sosyal sorumluluk projelerinde g?n?ll? olarak ?al??m?? olan Ate?, KronikS? in Hukuk Dan??manlar?na ba?kanl?k etmekte ve 1969 y?l?ndan beri faal olan Ate? Hukuk B?rosunda da y?neticilik yapmaktad?r. ?yi derecede ?ngilizce ve Arnavut?a bilmektedir